بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده

عصر امروز دوشنبه 6 خرداداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و پرویز فتاح ئیس کمیته امداد از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد بازدید کردند.