جزییات تعاونی های ثبت شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  اصل 44 مهمترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است که در آن به طور مشخص تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند. بر اساس این ماده نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی،تعاونی و خصوص با برنامه ریزی منظم و درست استوار است.

براساس قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصادی ایران باید به 25 درصد برسد. اما در حال حاضر این بخش با دست یابی به این سهم فاصله معنا داری دارد.

 این بخش در صورتی که تقویت شود می تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور و خصوصاً در حوزه اشتغالزایی نقش آفرینی کند. بخش تعاون،به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیر دولتی استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در خصوص  شرکت های تعاونی  بانوان نشان  میدهد که از تعداد 23357 واحدتعاونی بانوان تشکیل  و ثبت شده، 82201 (43.8 درصد) تعاونی  فعال می باشند که در تعاونی های فعال بانوان نیز به ترتیب 65.6 درصد و 34.4 درصد از  تعاونیها درحال  بهرهبرداری و دردست اجرا می باشند. 

*سهم زنان در مدیریت تعاونی ها 

بر اساس اطلاعات جدول شماره 5، از بین 170750 مدیرعامل  تعاونی های ثبت و تشکیل شده، 155086 نفر به مردان( 90.8درصد) و 15664 نفر (9.2 درصد) به زنان اختصاص دارد. در تعاونی های فعال نیز سهم مردان و زنان به ترتیب 88.3 درصد و 11.7 درصد می باشد. همچنین سهم مدیر عاملی زنان در  تعاونیهای درحال  بهرهبرداری 10.5 درصد است

*تعاونی های دانش بنیان 

تعاونی های دانش بنیان به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل شده اند.  

آخرین آمار تعاونی های دانش بنیان بر مبنای آمار تجمعی تا نیمه مرداد ماه سال 1398 نشان می دهد، از تعداد 217 تعاونی دانش بنیان ثبت شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، 203 تعاونی فعال می باشد به نحوی که  110 تعاونی در حال بهره برداری و 93 تعاونی در دست اجرا می باشد، 14 تعاونی نیز غیر فعال گزارش شده است. 

میزان سرمایه گذاری و اشتغال تعاونی های دانش بنیان ثبت شده نیز به ترتیب 169701 میلیون ریال و 2585 نفر می باشد.

بیشترین تعاونی های فعال دانش بنیان نیز به بخش صنعت با حدود 41 درصد اختصاص دارد و در مراتب بعدی بخش های

“مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار” با  27.1 درصد و”کشاورزی و شکار و جنگلداری” با 14.8 درصد قرار دارند.

متوسط اعضا و متوسط شاغلین تعاونی های فعال دانش بنیان در کشور 13 نفر و متوسط سرمایه گذاری نیز 836 میلیون ریال می باشد. 

*کارگاه های صنعتی تعاونی 50 نفرکارکن و بیشتر

نتایج حاصل از طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی50 نفرکارکن و بیشترکشور در سال 1395 نشان می دهد 6327 کارگاه صنعتی مشغول به فعالیت و تولید می باشند که از این تعداد 199کارگاه (3.1 درصد) مربوط به بخش عمومی،6129 کارگاه (96.9 درصد) مربوط به بخش خصوصی (اعم از تعاونی و غیرتعاونی) و172 کارگاه (2.7درصد) به بخش تعاون اختصاص دارند. 

بیشترین تعدادکارگاه های صنعتی بخش تعاون مربوط به فعالیت”  تولید فراورده های غذایی” است که39.0 درصد از تعاونی های صنعتی بخش تعاون را شامل می شوند. در مراتب بعدی “تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی”(11درصد) و”تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی”(9.3 درصد) در بخش تعاون دارای بیشترین مشارکت هستند. 

نتایج بدست آمده در سال 1395 نشان می دهد1276141 نفر درکارگاه های صنعتی50 نفرکارکن و بیشتر به کار اشتغال داشته اند. از این تعداد 80842 نفر(6.3 درصد) در بخش عمومی، 1195298نفر(93.7 درصد) در بخش خصوصی(اعم از تعاونی و غیرتعاونی) و 18168 نفر ( 1.4 درصد) در بخش تعاون مشغول به کار می باشند. 

سرانه تعداد شاغلان برای هر شرکت تعاونی صنعتی106نفر و برای شرکت های عمومی406 نفر وشرکت های خصوصی(اعم از تعاونی و غیرتعاونی) 195نفر می باشد. در بخش تعاون سرانه اشتغال در فعالیت اقتصادی ” ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری “بیشترین میزان را داشته است. (351 نفر).

نتایج به دست آمده در سال 1395نشان می دهد 1788651 نفردرکارگاه های صنعتی10نفرکارکن و بیشتر به کار اشتغال  داشته اند. از این تعداد 84851 نفر ( 4.7 درصد) در بخش عمومی ، 1703800 نفر (95.3 درصد) در بخش خصوصی (اعم از تعاونی و غیرتعاونی) و 44939 نفر ( 25. درصد) در بخش تعاون مشغول به کار می باشند. 

سرانه تعداد شاغلان برای هر شرکت تعاونی صنعتی30 نفر و برای  شرکتهای عمومی231 نفر و  شرکتهای خصوصی(اعم از تعاونی و غیر تعاونی) 55 نفر می باشد.در بخش تعاون سرانه اشتغال در فعالیت اقتصادی ” ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری  “بیشترین میزان را داشته است132(. نفر). 

مقایسه سهم کارگاه های صنعتی در کشور نشان می دهد که سهم تعاون در کارگاه های 10 نفرکارکن و بیشتر  (4.8 درصد) به مراتب بیشتر از کارگاه های بزرگ 50 نفر و کارکن و بیشتر( 2.7 درصد) می باشد. 

*تعاونی های معادن در حال بهره برداری کشور 

در سال 1396، تعداد 5353 معدن درحال بهرهبرداری آمارگیری شدکه از این تعداد 347 معدن ( 6.5 درصد) مربوط به بخش تعاون میباشد. تعاونیهای معدنی در استخراج نمک مشارکت بیشتری دارند. 17.6درصد معادن استخراج نمک، مربوط به تعاون هستند. تقریباً 85.3 درصد تعاونیهای معدنی در استخراج سنگ، شن و ماسه و  3.5 درصد در استخراج نمک فعالیت می کنند.  

نتایج بدست آمده از آمارگیری سال 1396 نشان میدهد مجموعاً 4599 نفر در معادن در حال بهره برداری در بخش تعاون به کار اشتغال داشتهاند، سرانه شاغلان برای هر شرکت تعاونی معدنی13 نفر، برای شرکتهای بخش خصوصی 13 نفر و برای شرکت-های بخش عمومی 145 نفر میباشد که نشان دهنده این است که معادن بزرگ عمدتاً در بخش عمومی فعالیت می کنند.  

نتایج طرح نشان میدهد در سال 1396در بخش تعاون حدود 17178663 تن مواد معدنی به ارزش 3909 میلیارد ریال استخراج شده است. در سال 1396 از کل مبلغ 21694 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن، حدود 1.7 درصد آن یعنی مبلغی حدود 367 میلیارد ریال توسط بخش تعاون هزینه شده است. 

سرانه سرمایه گذاری شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور در شرکتهای خصوصی 177 میلیون ریال،  شرکتهای تعاونی 80 میلیون ریال و در بخش عمومی 361 میلیون ریال بوده است.  

لازم به یادآوری است از آنجا که تعاونی ها در زمره بخش خصوصی قلمداد میشوند سرمایه گذاری تعاونیهای معدنی در بخش خصوصی در سال 1396 حدود 3.2 درصد بوده است. همچنین سرمایه گذاری تعاونیهای معدنی در مقایسه با سال گذشته 2.0 درصد افزایش داشته است.  

ارزش افزوده معادن درحال بهره برداری کشور در سال 1396 حدود 195115 میلیارد ریال بوده است. سهم معادن بخش تعاون از این شاخص 1.6 درصد یعنی 3041 میلیارد ریال بوده است.

 انتهای پیام/